Dean’s Office Establishment

Sl. No. Name and Designation Contact Details
Office/ Mobile Email
1 Mrs. Maheshwari H.M. (Assitant Comptroller) 9481123833 maheshwarihm@uasd.in
2 Mr. Baramappa F. Bhajantri (Assitant Registrar) 9591706470 bajantribf@uasd.in
3 Mrs. Jayashree H. Kabadi  (Sr.Assistant) 9481448642 jhkabadi@gmail.com
5 Mr. Manjunath R. Kambali (Assistant) 9686288168 mmanjunathrk@gmail.com
6 Mrs. Vijayalaxmi Kambi (Assistant) 9019412120 rashmi.kmath@gmail.com
7 Mrs. Anita Hirekurabar (Senior Lab Assistant) 7257210860 hirekurubara@uasd.in
8 Mrs. Nirmala R. Hanumanaikar  (Lab Assistant) 7892861241 hanumanaikarrh@uasd.in
9 Mr. Prashant Patil(Attender) 8147452659 pnprashant77@gmail.com
10 Mrs. Shakuntala Salolli (Attender) 9901128915 shakuntalasalolli@gmail.com
11 Mrs. Sumitra Jawoor  (Attender) 9591927023 jawoorsumitra73@gmail.com
12 Mrs. Anita Doddamani  (Asst. Cook-Cum-Caretaker) 9902790488 namitashivakar27@gmail.com
13 Mrs. Udachavva Mundwad (Asst. Cook-Cum-Caretaker) 9945990920
14 Mrs. Kasturi Tammannavar (Farm Labour) 7349107693
15 Mrs. Kamalavva Dopadal (Farm Labour) 8970803716
16 Mrs. Saraswati Kurabett (Farm Labour) 9731092924
17 Mrs. Nagavva N. Vakkund  (Farm Labour) 9900680216
18 Mrs. Shekavva Hosakeri (Farm Labour) 8904302188
19 Mrs. Leelavati Kudari  (Senior Helper) 8867117049
20 Mr. Dyavappa Walikar (Senior Watchman) 9900681245
21 Mrs. Mahadevi Giriyappagoudar (Farm Labour) 6361149273
22 Mr. Fakkirappa Jakkannavar (Farm Labour)
23 Mr. Prakash Dharennavar  (Messenger) 9535679416 prakashdharennavar1@gmail.com
24 Mr. Nagappa Dondennavar (Bakery Helper) 8073769029
Scroll to Top